Công ty Việt Nam có tên là Clean Agriculture and International Tourism (CAIT) đã chính thức mua về các trạm Auvergnene và Newry tại khu vực Victoria River, thuộc phía tây nam Darwin, và trạm Argyle Downs ở Tây Úc.