Bảo toàn tài sản trong gia đình – bàn về cấu trúc Tín thác (Trust) (Phần 1)

Quỹ tín thác giúp bảo vệ của cải, tài sản của cá nhân, giảm thiểu thuế cho tiền lời kiếm được trong tương lai từ khoản đầu tư, và để cho con bạn được hưởng trái ngọt của số tiền bạn vất vả kiếm được trên đất nước Úc.